warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

Útmutató a német birtokos névmásokhoz

2020. 10. 18.

FacebookTwitterPinterestLinkedIn

Mindenki más és más okból vág bele a némettanulásba. Van, akit a gazdag német kultúra vonz, mások a munkájuk miatt választják a nyelvet, és persze előfordul az is, hogy a magánélet okán válik fontossá a nyelvtudás. Akármelyik csoportba tartozol is, készülj fel rá, hogy nem lesz könnyű dolgod! A német nyelv gyönyörű, ám nem egyszerű… De fogalmazhatunk úgy is, hogy nehéz lehet ráérezni a logikájára. Ha viszont ez sikerül, még élvezni is fogod a tanulást!

Mivel a német a germán nyelvek családjába tartozik, előnnyel indulsz, ha beszélsz angolul, esetleg svédül vagy hollandul. Ha pedig megtanulsz németül, előnyhöz jutsz az élet számos területén. Németül beszélnek ugyanis a legtöbben az Európai Unióban anyanyelvként, és a német még mindig sokak által használt nyelv a tudományok és a fejlesztések világában is.

Cikkünkben a német birtokos névmásokról tudhatsz meg minden fontosat!

A német birtokos szerkezet lényege

Német birtokos névmások a gyakorlatban

Mielőtt rátérnénk a névmásokra, vegyük át röviden, hogyan is néz ki a birtokos szerkezet a németben! Nos, épp fordítva, mint a magyarban: rendszerint előbb jön a birtok, és utána a birtokos. A birtokos pedig mindig birtokos esetben szerepel.

A nőnemű főnevek és a névelős tulajdonnevek általában nem kapnak speciális végződést. Egyes számban a hím- és semlegesnemű főnevek viszont rendszerint -es vagy -s végződést kapnak (például: das Buch des Lehrers – a tanár könyve). Az -es végződés az egy szótagú, valamint a hangsúlyos utolsó szótagú hím- és semlegesnemű főnevek esetén szokott előfordulni, valamint akkor, ha ez a főnév -s, -ss, -ß, -sch, -st, -z, tz vagy -x betűre végződik. Ha -s, -ß vagy -x betűre végződő személynevekről van épp szó, írásban csak aposztrófot használunk. Több szótagú szavaknál, magánhangzóra végződő szavaknál és névelő nélküli tulajdonneveknél pedig rendszerint csak -s a végződés. Néhány élőlényt jelentő és többes számban -en végződésű hímnemű főnév (például: der Bär) és a melléknévből képzett főnevek (például: Böse) rendszerint -(e)n végződést kap.

A beszélt nyelvben az is előfordulhat, hogy a birtokos eset helyett a von + részes eset megoldással találkozol majd (például: die Frau von Albert – Albert felesége). Sőt, egy másik szókapcsolat is használható a birtokviszony kifejezésére, ez a gehören + részes eset (például: Das Buch gehört mir. – Ez az én könyvem.)

A birtokos esetre a wessen(ki(k)é? / ki(k)nek a(z) …?, mi(k)é? / mi(k)nek a(z) …?)kérdőszóval lehet rákérdezni. Arra mindig ügyelj, hogy a kapcsolódó főnév névelő nélkül szerepel!

 • Wessen Buch ist das? – Kié ez a könyv?

Melyek a német birtokos névmások?

Ezek után már rátérhetünk a német birtokos névmások (németül: Possessivpronomen) bemutatására. Ezek a következők:

 • mein / meine – enyém
 • in / deine – tiéd
 • sein / seine – övé (hímnem)
 • ihr / ihre – övé (nőnem)
 • sein / seine – övé (semlegesnem)
 • unser / uns(e)re – miénk
 • euer / eu(e)re – tiétek
 • ihr / ihre – övék
 • Ihr / Ihre – Öné / Önöké (önöző forma)

Kétféleképpen használhatod ezeket a névmásokat. Az egyik kategóriát az önálló birtokos névmások alkotják. Ezeket akkor kell használnod, ha a birtok és a birtokos már ismert. Mivel tulajdonképpen a főnevet helyettesítik, főnév nélkül szerepelnek a mondatban. Ennek a típusnak a ragozása attól függ, hogy áll-e előtte határozott névelő, vagy sem. Ha igen, akkor úgy kell ragoznod, mintha főnév előtti gyenge melléknév lenne (ezt a típust cikkünkben a továbbiakban nem részletezzük).

 • Wo sind die Bücher? – Hol vannak a könyvek?
  Das meine ist hier. – Az enyém itt van.

Ha nem, akkor viszont a határozott névelőnek megfelelően alakul a ragozás, mivel ebben az esetben a birtokos névmás jelzi a birtok nemét, számát és esetét. Ehhez persze a névelők ragozását már tudnod kell.

 • Hier ist ein Buch. Ist es meines? – Itt egy könyv. Az enyém?
  Ja, es ist deines. – Igen, a tiéd.

Az önálló birtokos névmásokon túl léteznek jelzői birtokos névmások is, melyek előtt sosem állhat névelő, de utánuk mindig főnév szokott következni. Ragozásuk a határozatlan névelőkre vonatkozó szabályok szerint alakul.

 • Ich liebe meine Bücher. – Szeretem a könyveimet.

A birtokos névmások ragozása

A Nominativ alak

A Nominativ a németben az alanyeset. A magyar vagy az angol nyelvvel ellentétben a németben a nem alapvetően meghatározza, hogy a birtokos névmásokat miképp kell ragozni. Fontos, hogy a névmás alakját nem a birtokló személye határozza meg, hanem annak a dolognak a neme, amit birtokolnak. Persze egyes szám 3. személyben továbbra is fontos azt is jelezni, milyen a birtokos neme, emiatt itt három alakból is választhatunk (eszerint hím- és semlegesnemnél sein(e), nőnemnél pedig ihr(e) használandó), tehát ezek az alakok a birtok és a birtokos nemét egyaránt kifejezik.

A mein önálló birtokos névmás alakjai ennek megfelelően így festenek Nominativ esetben:

A mein önálló birtokos névmás alakjai Nominativ esetben

Például:

 • Diese Katze ist nicht seine. – Ez nem az ő macskája. [férfié]
 • Sie ist meine. – Hanem az enyém.

A mein jelzői birtokos névmás alakjai pedig a következőképp alakulnak Nominativ esetben:

A mein jelzői birtokos névmás alakjai Nominativ esetben

Például:

 • Seine Katze ist schwarz. – Az ő macskája fekete. [férfié]
 • Ihre Katze ist weiß. – Az ő macskája fehér. [nőé]

Noha bejegyzésünkben végig csak a mein birtokos névmás ragozott alakjait adjuk meg táblázatainkban, jó tudni, hogy a többi birtokos névmást is (például: dein, sein, ihr) a meinhez hasonlóan kell ragozni.

Az Akkusativ alak

Az Akkusativ, vagyis a tárgyeset a magyarban nem nagy „was ist das“, hiszen mindössze a -t rag jelzi azt a szó végén. Az angolból pedig egyenesen ki is halt, nyomokban csupán a személyes névmásoknál maradt meg. A németben más a helyzet, hiszen Akkusativ esetben ragozni kell a szavakat, így a birtokos névmásokat is.

Akkusativ esetben a mein önálló birtokos névmás alakjai a következők:

A mein önálló birtokos névmás alakjai Akkusativ esetben

Például:

 • Ich lese gerne Bücher, aber ich habe seines noch nicht gelesen. – Szeretek könyveket olvasni, de az övét még nem olvastam.
 • Ich möchte deine Freunde auch besuchen, aber heute kann ich nur meine besuchen. – Szeretném meglátogatni a te barátaidat is, de ma csak az enyéimet tudom meglátogatni.

A mein jelzői birtokos névmás alakjai pedig az alábbiak Akkusativ esetben:

A mein jelzői birtokos névmás alakjai Akkusativ esetben

Például:

 • Ich habe mein Buch nicht gelesen. – Nem olvastam a könyvemet.
 • Ich besuche deinen Freund. – Meglátogatom a te barátodat.

A Dativ alak

Az Akkusativhoz hasonlóan a Dativra, azaz a részes esetre is igaz, hogy a magyarban a hasonló viszonyt raggal fejezzük ki (ez a -nak, -nek). Az angolban pedig elöljárószót szoktunk használni ilyenkor (például: for, to). Az elöljárószók a németben is fontosak, hiszen rengeteg elöljárószó vonz részes esetet. A teljesség igénye nélkül ide tartozik az aus (-ból, -ből), bei (-nál, -nél), mit (-val, -vel), nach (után), zu (-hoz, -hez, -höz) és aseit (óta).

A mein önálló birtokos névmás alakjai Dativ esetben a következőképp alakulnak:

A mein önálló birtokos névmás alakjai Dativ esetben

Például:

 • Mit wessen Auto fährst du? – Kinek a kocsijával utazol?
  Ich fahre mit meinem. – Az enyémmel megyek.
 • Ich schenke ein Buch meinem Vater. – Egy könyvet adok ajándékba apámnak.
  Was schenkst du deinem? – Te mit ajándékozol a tiédnek?

A mein jelzői birtokos névmás alakjai Dativ esetben így festenek:

A mein jelzői birtokos névmás alakjai Dativ esetben

Például:

 • Sie lebt mit ihren Eltern. – A szüleivel él.
 • Bei meiner Ehre! – Becsületszavamra!

A Genitiv alak

Sajnos még nem értünk az esetek végére, hiszen a Genitiv, vagyis a birtokos eset sem maradhat ki a felsorolásból. Ahogy a neve is mutatja, ez az eset birtokviszonyt fejez ki. Az angolban a birtokviszonyt az ’s ragos főnév (my father’s book) vagy a főnév előtti of elöljáró (the window of the house) jelzi. A magyarban többféle megoldás is előfordulhat: a névelőt követheti a birtokost megnevező ragtalan főnév és a birtokot megnevező birtokos személyjeles főnév szókapcsolata (az apám könyve), ezenkívül működik a névelő + a birtokost megnevező főnév -nak/-nek raggal ellátott alakja + névelő + a birtokot megnevező birtokos személyjeles főnév szerkezet is (az apámnak a könyve), ráadásul a birtokost megnevezheti az -é birtokjellel ellátott főnév is (a könyv az apámé).A németben a birtokos eset nem csak a birtokviszony jelölésekor használatos, ugyanis sok elöljárószó is Genitiv esetet vonz – ilyen például a während (alatt [időben]), trotz (ellenére) és a wegen (miatt).

A mein önálló birtokos névmás alakjai Genitiv esetben az alábbiak szerint alakulnak. Ez a típus egyébként szinte alig fordul elő a nyelv használata során.

A mein önálló birtokos névmás alakjai Genitiv esetben

A mein jelzői birtokos névmás alakjai Genitiv esetben pedig a következőképp néznek ki:

A mein jelzői birtokos névmás alakjai Genitiv esetben

Például:

 • Das Buch meines Vaters ist aufregend. – Az apám könyve izgalmas.
 • Trotz deiner Beratung habe ich das Buch gelesen. – A tanácsod ellenére is elolvastam a könyvet.

Hogyan tanuljuk meg mindezt?

Szó, mi szó, a sok eset és a bonyolult ragozás nem könnyíti meg a német birtokos névmások megtanulását. Érdemes lehet összefoglaló táblázatot készítened, és az is hasznos, ha azt kinyomtatod, hogy mindennap rápillanthass néhányszor. Próbáld meg bemagolni az alakokat szépen sorban: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv esetben is!

Gyakorlási technikák nem csak kezdőknek

Gyakorlat teszi a mestert, a birtokos névmásokra pedig ez halmozottan igaz. Szerencsére ma már léteznek szórakoztató német nyelvtanulási módszerek is, melyek akár az okostelefonodon is elérhetőek. A mobilapplikációk közt világszerte hatalmas népszerűségnek örvend az díjmentes Duolingo alkalmazás, amely nemcsak a nyelvtan, de a helyes kiejtés elsajátításában is segít. Hasonlóan játékos nyelvtanulási formát kínál a Quizlet, amely a klasszikus szókártyás tanulást ülteti át az online térbe.

Ahhoz, hogy megtanulj egy nyelvet, persze ma már ki sem kell tenned a lábad az otthonodból. A négy fal között is jobbnál jobb módszerek állnak rendelkezésedre. A német igazi világnyelv, így aztán német weboldalak garmadájából válogathatsz. Érdekeljen akár a foci, akár a filmek vagy a tőzsde világa, biztosan találsz olyan weboldalt, amelyet szívesen olvasol majd nap mint nap. Ugyanilyen hasznos, ha német nyelvű rádióállomások hallgatására váltasz, vagy elkezdesz megismerkedni a német filmművészet legjobb alkotásaival.

Akármilyen okostelefonod is van, szinte biztos, hogy átállíthatod németre a megjelenítés nyelvét. Ezzel napi több órát gyakorolhatsz úgy, hogy szinte fel sem tűnik majd. A legtöbbet használt alkalmazásaid nyelvi beállítását is módosíthatod. Hidd el, szórakoztató lesz németül facebookozni, gmailezni vagy éppen instázni! Haladó szinten akár minden kütyüdet átállíthatod németre – a tévét, a routert, a médiaboxot vagy éppen az autód menüjét is.

A közösségi oldalakat is használhatod nyelvtanulásra: akár csak poénból is, de írhatsz posztokat németül is, vagy be is jelölhetsz néhány szimpatikus német, osztrák embert, és elkezdhetsz csetelni velük. A németet könnyedén becsempészheted a mindennapi tevékenységeid közé is. Ha például legközelebb főzöl, keress német recepteket, és lepd meg az új ízekkel szeretteidet! Sőt, ehhez a bevásárlócetlit is már németül írhatod meg!

Vágj bele bátran!

Az új nyelvek megtanulása soha nem egyszerű, azt pedig végképp nem állíthatjuk, hogy a német a legkönnyebben elsajátítható nyelvek közé tartozna. Hazánk azonban olyan szoros kulturális és gazdasági kapcsolatokat ápol Németországgal és Ausztriával, hogy idehaza a német évtizedek óta megkerülhetetlennek számít. Felsorolni is nehéz, az élet mely területein indulsz majd előnnyel, ha tudsz németül.

Ehhez pedig a birtokos névmások helyes használata is hozzátartozik. Szerencsére a szabályok a nyelv sok egyéb elemével is összefüggenek – így a melléknévragozással és persze a névelők ragozásával is –, ami nagy segítséget jelenthet a szisztematikus tanulásban.

Ne aggódj tehát, ha elsőre bonyolultnak tűnnek a birtokos névmásokra vonatkozó szabályok! Némi gyakorlás után már azt is pontosan tudni fogod, hogyan hangzik németül a Star Wars legendás mondata:Ich bin dein Vater.


Kapcsolódó bejegyzések

arrow_circle_left
arrow_circle_right