warning
Maradjon belépve
Elfelejtett jelszó
FiókomSzótáraimTermékaktiválás
Kijelentkezés

Így használd a feltételes módot angolul

2022. 02. 22.

FacebookTwitterPinterestLinkedIn

A feltételes mód azt jelenti, hogy egy bizonyos tevékenységet, cselekvést valamilyen feltételhez kötünk. Az angol nyelvben ötféle feltételes módot különböztetünk meg aszerint, hogy a cselekvés valós jelenben, elképzelt jelenben vagy elképzelt múltban történik.

Magyar anyanyelvűként nehezebb lehet megérteni az angol feltételes mondatok típusait, mivel azok nem egyszerűen a múlt, jelen vagy jövő időre vonatkoznak. Cikkünkben könnyen megjegyezhető példákkal szemléltetjük, hogy melyik módot mikor érdemes használni.

A feltételes mód típusai és használata az angol nyelvben

Az angol nyelvben a feltételes módot tulajdonképpen tanakodásra használjuk. Ha arra vagyunk kíváncsiak, mi történhetett a múltban, mi következhet be a jelenben, vagy éppen áhítozunk valami jövőbeli dolog iránt, biztos, hogy a feltételes mód valamelyik formáját kell, hogy használjuk.

A feltételes módnak öt típusát különböztetjük meg, amelyeket zero, 1st, 2nd, 3rd és mixed conditionalként emlegetünk. Ezeket további két csoportba oszthatjuk az alapján, hogy a cselekvés valós vagy nem valós. A zero és a 1st conditional jelen idejű valós tevékenységet, míg a 2nd és a 3rd conditional nem valós múlt, illetve jövő időt jelenít meg. A mixed conditional esetében – amint az a nevéből is sejthető – egy vegyes halmazt kaphatunk, amely nem valós múltbéli cselekedetet, és annak a jelenben várható végeredményét jeleníti meg.

● A zero conditional általános igazságokat mond ki, amelyek egy bizonyos feltételhez vannak kötve a jelenben.
● A first conditional jelenre vagy jövőre irányuló, valóságos tevékenység, amely egy valószínűsíthető végeredmény bekövetkeztére utal.
● A second conditionalt olyankor alkalmazzuk, amikor egy jelenleg vagy bármikor zajló, nem valós eseményre utalunk.
● A third conditional feltételes módot egy múltbéli, tényekkel ellentétes, nem valós helyzet utalásakor használjuk.
Ezenkívül létezik egy ötödik típus, a vegyes, vagyis mixed conditional feltételes mód. Ez egy nem valós múltbéli cselekedetet, és annak a várható, jelenben lévő végeredményét jeleníti meg.

Az „if” és az „even if” szerepe a feltételes mód használatában

A feltételes módot használó angol nyelvű mondatok szinte mindegyikében találkozhatunk az „if” szóval, amely a magyar „ha” kötőszónak felel meg. A mellékmondatokat mindig az „if” szócskával kezdjük, ezután pedig a cselekedet következménye következik. Ezt a sorrendet azonban kedvünk szerint felcserélhetjük.

Egy feltételes mondatot ötféleképpen állíthatunk össze angolul, amelynek szerkezete minden esetben egy „if” kezdetű mellékmondatból és egy főmondatból tevődik össze. Nézzük meg a szerkezetet és az igeidők használatát!

Zero conditional:

If you water the flowers, they get wet.
Az „if”-es mellékmondat és a főmondat igéje is jelen idejű.

1st conditional:

If you water the flowers, they will get wet.
Az „if”-es mellékmondat igéje jelen idejű, míg a főmondat egyszerű jövő idejű, „will” segédigét használ.

2nd conditional:

If you watered the flowers, they would get wet.
Az „if”-es mellékmondat igéje egyszerű múlt idejű, a főmondat feltételes jelen idejű igét használ.

3rd conditional:

If you watered the flowers, they would have gotten wet.
Az „if”-es mellékmondat igéje befejezett múlt idejű, a főmondat befejezett feltételes múlt idejű igét használ.

Mixed conditional:

If I had watered the flowers, I would have a nicer garden now.
Az „if”-es mellékmondat igéje befejezett múlt idejű, a főmondat feltételes jelen idejű igét használ.

Gyakori az is, hogy a feltételes tagadó mondatoknál az „unless” határozószóval találkozunk, amely magyarul azt jelenti: „kivéve”. Fontos, hogy az unless után egyszerű jelen vagy múlt idejű, illetve befejezett múlt idejű igét használunk.

Például:
The flowers will die, unless you water them. = A virágok el fognak pusztulni, kivéve ha megöntözöd őket.

Az „even if” kifejezés is szóba jöhet bizonyos szövegkörnyezetben, amely magyarul annyit tesz, hogy „hacsak”. Ez nem összekeverendő az „even though” kifejezéssel, amely hasonló jelentéssel bír, azonban kizárólag valós eseményre utal. Az „even if” pedig feltételezéskor, nem valós események esetében kerülhet a mondatokba.

Például:
I wouldn’t water the flowers even if they were paying for it. = Akkor sem öntözném meg a virágokat, ha fizetnének érte.

Zero conditional

A zero conditional feltételes mondatot abban az esetben alkalmazzuk, amikor általános igazságokat szeretnénk kifejezni. A történés ideje a jelen vagy a mindig, a cselekvés pedig valós esemény. Éppen ezért a tagmondatok mindegyikében egyszerű jelen idejű igét alkalmazunk. Ha az „if”-es kifejezés helyett egy kis változatosságra vágynánk, a „when” szót is használhatjuk.

Érdemes tudni, hogy a tagmondatok sorrendje felcserélhető, de ilyen esetben, ha nem az „if”-fel kezdődő mellékmondat áll a mondat elején, a másik tagmondatban nincs vessző.

Fontos, hogy a magyar nyelvben a végeredményt taglaló mellékmondat gyakran lehet jövő idejű is, de az angolban mindkét mondatrészben jelen idejű igét szükséges használnunk.

Például:
If you water the flowers, they get wet. = Ha megöntözöd a virágokat, vizesek lesznek.

If we eat too much, we don’t want dessert. = Ha túl sokat eszünk, nem kérünk desszertet.

If she turns off the radio, the room gets quiet. = Ha lekapcsolja a rádiót, a szoba csendes lesz.

A zero conditionalt másféle módon is használhatjuk, például, ha valakit utasítani szeretnénk valamire. Ilyenkor a főmondatban felszólító módot szükséges használnunk.

Például:
Turn off the radio if you want the room to be quiet. = Kapcsold ki a rádiót, ha azt szeretnéd, hogy a szoba csendes legyen.

First conditional

A first conditional feltételes mód használatakor egy lehetséges cselekedetre, és annak valószínűsíthető végeredményére hivatkozunk. A tagmondatok valós eseményekre utalnak, melyekre megállapításokat, javaslatokat teszünk, vagy figyelmeztetünk valakit valamire. Az „if”-es tagmondatban az ige egyszerű jelen idejű, a végeredményt kifejtő főmondatban pedig egyszerű jövő idejű.

Például:
If you water the flowers, they will get wet. = Ha megöntözöd a virágokat, valószínűleg vizesek lesznek.

Gyakori az angol nyelvben, hogy ezt a típusú feltételes módot figyelmeztetésre használjuk.

Például:
If you don’t water the flowers, I will be very angry! = Ha nem öntözöd meg a virágokat, nagyon mérges leszek!

A first conditional további érdekessége, hogy akár modális igéket is alkalmazhatunk ahelyett, hogy egyszerű jövő idejű igét tennénk a főmondatba. Ez annyit tesz, mintha valamire engedélyt adnánk, javaslatot tennénk, vagy meggyőződnénk valamiről. Felhasználhatjuk a can, might, may, should, might vagy must módbeli segédigéket is, amelyek a valószínűség mértékére utalnak.

Például:
You should water the flowers, if you have time. = Megöntözhetnéd a virágokat, ha van időd.

I must stop eating, if I want to have dessert. = Abba kell hagynom az evést, ha desszertet is szeretnék.

Second conditional

A second conditional feltételes mód esetében egy nem valós, feltételezett állapotra, és annak valószínűsíthető végeredményére utalunk. Ebben a feltételes módban a cselekmény most vagy bármikor zajlik, a tevékenység maga pedig nem valós, feltételezett.

Szerkezetét tekintve a second conditional „if” mellékmondatában egyszerű múlt idejű igét, a főmondatban feltételes jelen idejű, vagy akár folyamatos feltételes jelen idejű igét is használhatunk. A feltételes jelen idő szerkezete a would szóból és a főmondat igéjének főnévi igenév alakjából áll, a „to” szó elhagyásával. A virágos példával élve képzeljük el, hogy nincs elérhető víz a közelünkben, ezért valószínűtlen lenne a történés.

Például:
If you watered the flowers, they would get wet. = Ha megöntöznéd a virágokat, vizesek lennének.

Ebben az esetben is alkalmazhatunk modális igéket a „would” helyett, amely oly módon értelmezi a mondatot, mintha javaslatot tennénk, engedélyt kérnénk, vagy valamiről megbizonyosodnánk.

Például:
We might water the flowers if we had more pots. = Megöntöznénk a virágokat, ha lenne elég kannánk.

A second conditional feltételes mondatoknál találkozhatunk az „if I were” kifejezéssel, amely az „if I was”-t válthatja le. Jellemzően olyan esetekben használjuk, amikor valakinek tanácsot adunk („ha én lennék te…”).

Például:
If I were you, I would water the flowers. = Ha én lennék a helyedben, megöntözném a virágokat.

Third conditional

A third conditional feltételes mód az angol nyelvben egy múltban történt cselekményre, állapotra utal, és annak a valószínűsíthető múltbéli végeredményére. Ez a szerkezet emiatt a nagy bizonytalanság miatt nem valós, és csak feltételezés szintjén valósulhat meg, ahogyan a végeredmény is.
Jellemzően egy elszalasztott lehetőséget fejezünk ki vele, ami miatt megbánást érzünk.

Szerkezetét tekintve a third conditional „if”-es tagmondatában befejezett múlt idejű igét, a főmondatban pedig vagy befejezett feltételes múlt idejű, vagy folyamatos befejezett múlt idejű igét használunk.

Például:
If you had watered the flowers, they would have gotten wet. = Ha megöntözted volna a virágokat, vizesek lettek volna.

Akárcsak a second conditional esetében, itt is használhatunk módbeli segédigéket a would helyett, javaslat tételére, engedélykérésre vagy megbizonyosodásra.

Például:
If we had stopped eating, we might have had dessert. = Ha abbahagytuk volna az evést, ehettünk volna desszertet.

Hatékonyság szempontjából érdemes tudni, hogy a would és a had szavak rövidíthetők, amelyet így jelölünk: ‘d.

Például:
I’d have watered the flowers if I’d known they were thirsty.
I would have watered the flowers if I had known they were thirsty. = Megöntöztem volna a virágokat, ha tudtam volna, hogy szomjasak.

Az igék feltételes módjának múlt ideje három pillérből áll, amelyek a would + have + és a befejezett melléknévi igenév. Emellett a have + befejezett melléknévi igenevet is alkalmazhatjuk.

Például:
I would have watered the flowers. = Megöntöztem volna a virágokat.

Összegzés

Az angol nyelvű feltételes mondatok tehát nem olyan bonyolultak, amilyennek elsőre tűnhetnek. Nyelvtanulásnál érdemes példamondatokat megjegyezni, ha nehézségünk támadna a szerkezetek megértésével. Így mindig tudunk egy-egy fix mondathoz nyúlni, amely segít emlékezni az ige idejének és a mondat szerkezetének helyes formájára.

Ha egy kis extra segítségre van szükséged, akkor nézd meg a Szotar.net angol szótácsomagját, vagy látogass el blogunkra további nyelvtanulással kapcsolatos tartalmakért!

Kategória:Angol nyelv

Kapcsolódó bejegyzések

arrow_circle_left
arrow_circle_right