Adatvédelem

A kiadó és a szerzői jogi jogosultak előzetes írásbeli engedélye nélkül, büntetőjogi és polgári jogi felelősség terhe mellett tilos a művek – beleértve azok hanganyagát, az azok részét képező valamennyi hangfájlt is – mindennemű jogosulatlan felhasználása, így különösen, de nem kizárólagosan

1/ a teljes művek vagy a művek bármelyik fejezetének, avagy bármilyen egyéb részletének bármely technikával, ill. formában – fotokópián, mikrofilmen vagy más hordozón – másolása, sokszorosítása,

2/ a Művek változatlan, avagy bővített, ill. rövidített, átdolgozott változatának bármilyen hordozón (pl. papír alapú, CD-ROM) történő kiadása, nyilvános előadása, a rádió- és televízió műsorszórás útján történő közvetítése, internetes, intranetes felhasználása

3/ a hanganyag részben vagy egészben, bármilyen hordozón vagy felületen történő felhasználása (így különösen on-line, intranet), az egyes hangfájlok nyilvános lejátszása, ill. a nyilvánossághoz közvetítése (pl. rádió, tv, internet, rendezvényen történő lejátszás), a hanganyagok beépítése más (pl. számítógépes) programokba, internetes felületekbe (honlapokba), művekbe (pl. szótárakba, hangos könyvekbe).

A művekben megjelenő áruk, árunevek mellett szokás szerint nem tüntetjük fel az azokhoz esetleg kapcsolódó iparjogvédelmi oltalom (szabadalom, használati minta, ipari minta, védjegy, származási jelzés, eredetmegjelölés) tényét. Az ilyennemű utalás hiánya semmiképp nem értelmezhető oly módon, hogy az adott áru vagy név ne állana iparjogvédelmi oltalom alatt.

Copyrights are the sole property of the copyright owners. Any copying, distributing, reproducing in any form (electronically, mechanically, by print or photography) without prior permission.